İkibin TL Altındaki Borçlarınızı Nasıl Silebilirsiniz?

İkibin TL Altındaki Borçlarınızı Nasıl Silebilirsiniz?


9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. Maddesi kapsamında 2.000 Türk Lirasının altındaki icra takip dosyalarının kapatılması imkanı getirilmiştir. İlgili torba yasa hem alacaklı hem de borçlu bakımından oldukça faydalı düzenlemeler ihtiva ediyor.

Vatandaşlarca tarafımıza yöneltilen  “2.000 TL altındaki borçlar nasıl silinir?, 2.000 TL altındaki hangi borçlar silinir?, 2.000 TL altındaki borçlar ne zaman silinecek?”  sorulara yanıt olması amacıyla işbu yazıyı düzenledik.

 

Hangi Borçlar Torba Yasa Kapsamındadır?

 

  • Borç 15/08/2022 Tarihinden Önce Olmalıdır

         7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. Maddesi kapsamında bir borcun silinebilmesi için öncelikle; 15/08/2022 tarihinden önce asıl alacak, faiz ve icra masrafları dahil olmak üzere toplamda 2.000 Türk Lirası ve altında bir bedelle icra takibi başlatılmış bulunmalı ya da 2.000 Türk Lirasının üstünde bir bedelle icra takibi başlatılmış olmakla birlikte 15/08/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılan tahsilatlar sebebiyle kalan borç 2.000 Türk Lirası ve daha az olmalıdır.

  •   Dosya Borçlusu Gerçek Kişi Olmalıdır

            Aynı zamanda dosya borçlusu bir gerçek kişi olmalıdır. Tüzel kişi şirketler, vakıflar, dernekler kanun kapsamına alınmamıştır. Bununla birlikte dosya alacaklısı için böyle bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Gerçek ve tüzel kişi alacaklılar kanun kapsamındadır.

  •  Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Gibi Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borçlar Yanında Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanmayan Her Türlü Borç Da Silinebilecektir

            2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında başlatılmış bulunan bütün ilamlı ve ilamsız takipler miktar ve borçlu kişi bakımından şartları sağlaması halinde torba yasa kapsamındadır. Bu kapsamda elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar yanında abonelik sözleşmesinden kaynaklanmayan her türlü borç da silinebilecektir.

  • Varlık Şirketine Devir ve Temlik Edilmiş 2.500 TL Altındaki Borçlar da Torba Yasa Kapsamındadır

    Bununla birlikte torba yasanın geçici 3. maddesi ile varlık şirketlerince devir ve temlik alınan alacaklar için de ayrıca bir tasfiye usulü getirilmiştir. Buna göre bu alacakların tasfiye edilebilmesi için ilgili borcun bireysel nitelikli kredi sözleşmelerinden kaynaklı bir alacak olması, alacağın 15/08/2022 tarihinden önce varlık şirketine devir ve temlik edilmiş olması, yasanın yürürlüğe girdiği 09/11/2022 tarihi itibariyle anapara takip bakiyesinin 2.500 TL ve altındaki tutarda olması ve varlık şirketinin kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri gerekmektedir. Bu şartların sağlanması halinde anapara takip bakiyesinin yarısı varlık şirketlerine ödenecektir. Alacaktan feragat edilmesi halinde 9 Kasım 2022 tarihinden sonra varlık şirketine yapılan ödemeler borçluya iade edilecektir. Torba yasaya göre tasfiye edilecek tutarın belirlenmesinde borçlunun tüm varlık şirketlerine olan toplam borcu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

  •   2.000 TL Altındaki İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

            Yukarıda açıklanan koşulların sağlanması halinde dosya alacaklısı, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği 09/11/2022 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, icra dosyasına 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında alacağından feragat ettiğine dair bir dilekçe vermelidir. Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat Portal, Kurum Portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle yapılır.

            25 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Geçici 1. Maddesi uyarınca bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gerekli olan ekranlar oluşturulur ve kullanıma açılır.

            UYAP Bilişim Sistemi üzerinden ilgili feragatler yapılabilmekle birlikte işlemin yanlış yapılmaması ve hak kayıplarının meydana gelmemesi amacıyla avukat yardımı ile süreci yürütmenizi tavsiye ederiz.

  • Dosya Borcundan Feragat Edilmesi Halinde İcra Dosyasına Herhangi Bir Harç Ödemesi Yapılmayacak

            492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.” İcra dosyasından feragat edilmesi halinde dosyada tahsilat yapılmış gibi düşünülerek tahsil harcının yarısı alınmaktadır. Bununla birlikte alacaklı 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında alacağından feragat ederse Geçici 2. Maddenin 2. Fıkrası gereği kendisinden tahsil harcı alınmayacaktır.

  •  Feragat Edilen 2.000 TL Altındaki Borçlar Değersiz Alacak Kabul Edilecek 

            Alacaklılar 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında alacağından feragat ederse, feragat ettiği miktar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında değersiz alacak kabul edilecektir.