Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Medeni hukukun bir parçası olarak gayrimenkul hukuku; gayrimenkul davaları, gayrimenkul veya gayrimenkul üzerindeki menfaatten kaynaklanan her türlü uyuşmazlığı ifade eder.

TOK Hukuk olarak özellikle Avukatlık ofisimizin kurucu Avukatı Hasan TOK'un uzun yıllar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde Milli Emlak Denetmeni olarak çalışmıştır. Kendisi gayrımenkul hukukuna yönelik çalışmaları uzun yıllar boyunca sürdürmektedir ve bu konuda geniş bir bilgi ve birikime sahip olunduğundan, müvekkillerin her yönlü gayrımenkul ihtilafı çözüme kavuşturulabilmektedir.

Bu konudaki başlıca ilgi alanlarımız;

  • Tapu İptal ve Tescil Davaları
  • Kadastro Davaları
  • Müdahalenin Men'i ve Ecrimisil Davaları
  • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
  • Kal Davaları
  • Kira Bedeli Tespiti ve Tahliye Davaları

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsar. Bu bağlamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır. Biraz daha yakından bakacak olursak;

Tapu Davaları: Gayrimenkul Hukuku davaları arasındaki tapu davaları, tapu tescil veya tapu iptali gibi dava türlerini kapsar. Hukuka aykırı düzenlemelerde tapu davaları açılarak mağduriyetin engellenmesi sağlanır. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tapu davaları, avukat vekaletiyle yürütülebilir.

İstihkak Davaları: Gayrimenkul Hukuku dava konularından istihkak davalarında taşınmazın haksız ihlali söz konusudur. Yine Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarla takip edilir.

Kamulaştırma Davaları: Gayrimenkul Hukuku davaları arasındaki kamulaştırma davaları, özel mülk ve arazilerin fiyatının belirlenerek kamulaştırma işlemlerine yapılan itirazları kapsar. Belediye ve kamu kurumlarına karşı açılabilir.

Kira Davaları: Kiracı ya da mal sahibi tarafından açılan kira davaları, kira bedeli veya tahliye sebebiyle oluşan uyuşmazlıkları çözer. Kira sözleşmesine uymayan her iki taraf da birbiri hakkında bu davayı açabilir.

İzale-i Şuyu Davaları: Ortaklı taşınmaz mallarda ortaklığın sonlandırılması için açılan davalardır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Satış ya da taksim yoluyla ortaklık bitirilebilir. Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren birçok dava konusu daha vardır. En önemli ve sık görülen davalar bunlardır.

Avukatlık Kanunu uyarınca, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler alınmaksızın danışmanlık hizmeti verilmesi yasaktır. Ancak Müvekkille açılacak dava veya davalar hususunda ofisimizce yapılan ön görüşmeler için danışmanlık ücreti alınmamaktadır.
Müvekkillerimizle davaların başında yaptığımız sözleşmelerde bu husus ayrıntılı şekilde yazılmakta ve müvekkillerimize gerekli bilgiler anlatılmaktadır.
Gerek Kanun gerekse Anayasa Mahkemesi Kararı uayrınca bu ücret Avukata aittir. Her ne kadar Mahkeme kararlarında bu ücretin müvekkillere ödenmesi şeklinde yazılsada bunun amacı icra işlemlerinde kargaşaya mahal vermemektir.
Bu konuya HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 77'nci madde açıklık getirmektedir. HMK Madde 77'ye göre; "Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır."
Vekaletname verme hususunda sıkça sorulan soruların cevaplarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul hukukunun hangi davalara baktığı konusundaki sorulara daha detaylı yanıt almak için bu alandaki uzman avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.