Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamların Takibe Konu Edilmesi

Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamların Takibe Konu Edilmesi


Kural olarak bir ilamın icraya konulması için kesinleşmesi aranmaz. Ancak bazı ilamların kesinleşmeden icraya konulmaları mümkün değildir. Kanuni düzenlemeler uyarınca;

1- Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar (HMK m.367/II),

2- Kişiler ve aile hukukuna müstenit ilamlar (HMK m.367/II,TMK m.8),

3- Sayıştay ilamları (SayK m.53/I),

4- Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin verilen kararlara karşı kanun yoluna başvurulması halinde bu başvuru icrayı engeller. (MÖHUK m.57/II),

5- Ceza Mahkemesi kararlarının yargılama giderlerine ilişkin bölümleri (CMK m.324/IV),

6- Menfi tespit davaları neticesinde verilen kararlar (İİK m.72/4,5),

7- Hizmet tespit davaları (İş Mahkemeleri Kanunu m. 7/4),

8- Gemiler ve gemilerin aynına ilişkin ilamlar,

9- Kooperatif ortaklığından çıkarmaya ilişkin kararlar (Kooperatif Kanunu m.16/IV),

10- Marka tecavüzünün menine ilişkin kararlar KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK ilamlardır. Bunlara ek olarak taşınmazın aynına ilişkin olmamakla beraber Kira Tespit Davaları nihayetinde verilen ilamların da kesinleşmeden icra edilemeyeceği Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında belirtilmiştir. (Yargıtay İBK, E.1979/3,12/11/1979 T.karar)

Yukarıda sayılan kesinleşmesi zaruri olan ilamların henüz kesinleşmeden ilamlı icraya konu edilmesi halinde söz konusu kuralın kamu düzeninden olması sebebiyle icra dairesi bunu kendiliğinden nazara almalıdır. Kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamların takibin başlatılma anında kesin olmaları gerekmektedir, takip başlatıldıktan çok kısa bir süre sonra kesinleşse dahi, süresiz şikayete tabi olmayacak bir takip haline gelmez. Şayet İcra dairesi bu kurala aykırı bir şekilde kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamı, icra ederse kamu düzenine aykırılık sebebiyle süresiz şikayete konu olur. (Y.8.HD.2013/4737 E., 2013/8424 K.) Süresiz şikayet incelemesi neticesinde icra emrinin değil takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, şayet bir ilamın icrası kesinleşmesi şartına bağlı ise ilamın fer’ileri de ancak kesinleştikten sonra icra edilebilir.