Örnek Dava ve Kararlar

Yeni Malik, Eski Malik Zamanından Alınan Tahliye Taahhüdüne Dayanarak Tahliye Davası Açılabilir.

                   T.C.             YARGITAY        6.HUKUK DAİRESİ    E. 2012/5147   K. 2012/8537   T. 07.06.2012   TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLIYE (icra Dairesinden istenebileceği Gibi    Mahkemede Dava Açmak Suretiyle de Tahliye Sağlanabileceği - Kiralananı Sonradan İktisap Eden Malikin Eski Malik...

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Gerçekleşen Devir ve Teslimler, Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamında Olduğundan, Ödenen Katma Değer Vergisinin İadesi İçin Yapılan Düzeltme Şikayet Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlem Hukuka Aykırıdır.

                           T.C.                        ANKARA            2. VERGİ MAHKEMESİ    ESAS NO : 2021/1602    KARAR NO : 2022/1114    DAVACI : D. E.    VEKİLİ : AV. HASAN TOK    DAVALI...

Yeni Malik Önceki Malikin ve Kiraya Verenin Halefi Olarak Eski Malik Zamanında Verilmiş Taahhüde Dayanarak Kiralananın Tahliyesi Davası Açabilir

Y6HD Esas : 2014/14065 Karar : 2015/655 Tarih : 22.01.2015 YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava yazılı tahliye taahhüdü nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın süre...

Çalışılan Özel Eğitim Kurumunun OHAL KHK’sı Kapsamında Kapatılması Gerekçe Gösterilerek, Kişiye Özel Herhangi Bir İnceleme Yapılmaksızın Öğretmen Çalışma İzninin İptal Edilmesi Hukuka Aykırıdır.

                   T.C.             ANKARA   7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/848 KARAR NO : 2022/2089 DAVACI : Z.S. VEKİLİ : AV. HASAN TOK (E-tebligat) DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ /ANKARA VEKİLİ : AV. D.B DAVANIN ÖZETİ : Özel............ Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak çalışmakta iken, anılan okulun...

Tanıkların Duruşmada Hazır Bulundurulmaları İçin Taraflara Verilen Kesin Mehilin Kanuni Bir Değeri Yoktur.

  Esas :2017/446 Karar : 2020/1045 Tarih : 16.12.2020 İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Elektrik Bedeli ) KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM TUTANAĞININ YETERSİZ İÇERİĞİ Abonelik sözleşmesi olmaksızın davalının dava konusu yerde kaçak elektrik kullandığı iddiası nedeniyle düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanağı doğrultusunda tahakkuk ettirilen bedel nedeniyle, davalı aleyhine başlatılan icra takibine vâki itirazın iptali...

Alıcıya Tebligat Öncelikle Bilinen Son Adresine, Bu Adresine Tebligat Yapılamaması Halinde İse Mernis Adresine Yapılmalıdır.

T.C. Yargıtay Başkanlığı - 12. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/6523 Karar No.: 2021/3220 Karar tarihi: 22.03.2021 yazılı delille ispat • usulüne uygun tebligat MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası...

İcra Mahkemelerince Verilen Tahliye Kararların Üç Aylık Kira Bedeli Teminat Yatırılması Karşılığında Durdurulabilir.

3. Hukuk Dairesi 2011/14748 E. , 2011/19401 K. "İçtihat Metni MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ Dava dilekçesinde, 3.976,51 TL kira alacağının tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali ile % 40 icra inkâr tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T...

Mükerrer Bylock Kullanımı İddiası İle Verilen Beraat Kararına İstinaden İdare Mahkemesince İade Kararı Verilmiştir.

   T.C.                ANKARA      19. İDARE MAHKEMESİ  ESAS NO : 2018/6404  KARAR NO : 2022/2801 DAVACI : N. D VEKİLİ : AV. HASAN TOK (E-Tebligat) DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA VEKİLİ : AV. D. D - Aynı Yerde DAVANIN ÖZETİ : Dava, davalı idare bünyesinde görev...

Islah Müessesi Olayların Tespitinde ve Uğranılan Zararın Miktarında Bir Değişiklik Olması Durumunda Maddi Tazminat İçin İşletileceği Gibi Kişilerin Manevi Yönden Çok Daha Fazla Etkilendiğinin Saptanması Halinde Manevi Tazminat İçin de Uygulanabilir

D10D Esas : 2019/10269 Karar : 2021/530 Tarih : 16.02.2021 Davacılar tarafından, davacılardan .`in doğum sonrasında prematürelik ve solunum sıkıntısı nedeniyle Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 38 gün boyunca küvezde bırakılarak göz damarlarının kuruyarak iki gözünün de kör olması nedeniyle uzuv kaybı oluşmasının idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığından bahisle toplam 200.000,00...

Kat Malikleri Kurulunca Merkezi Isıtmadan Bireysel Isıtmaya Geçilmesi Halinde Kombi Masraflarını Ev Sahibi Karşılar

         T.C       Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas NO: 2015/7414 Karar NO: 2016/2974 12.4.2016 T.   MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kiracı tarafından kiralayan...