1 Günlük Hizmet Tespit Davası

1 Günlük Hizmet Tespit Davası


Yayınlarım

TÜRK MİLLETİ ADINA

            T.C.
       ANKARA
30. İŞ MAHKEMESİ                                                                                              GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO   : 2020/129 Esas
KARAR NO : 2021/319

HAKİM :
KATİP   :

DAVACI : Y. K.
VEKİLİ : Av. HASAN TOK – Mebusevleri Şerefli Sokak No:27/3 Çankaya/ ANKARA
DAVALI : 1- SOSYAL GVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI –
VEKİLİ : Av.  T. A.
DAVALI : 2- DİNÇ ALİMİNYUM DOĞRAMA SANAYİ

DAVA : Tespit
DAVA TARİHİ     : 04/10/2012
KARAR TARİHİ : 25/05/2021
KARAR YAZMA TAR. : 25/05/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalı Dinç Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde, 15.634.409 sigorta numarası ile 15.03.1984 tarihinden 15.03.1985 tarihine kadar çalışmasını kesintisiz olarak sürdürdüğünü ve bu süre zarfında sigortalı olarak çalıştığını, belirtilen çalışma süreleri boyunca işveren tarafından SGK’ya işe başladığı tarihin bildirildiğini ve sigorta primlerinin ödendiğini sandığını, emeklilik işlemleri ile ilgili olarak 06.05.2011 tarih ve 48135 sayılı dilekçe ile SGK’ya müracaat ettiğini, ancak emeklilik süresinin dolmadığı gerekçesiyle talebinin reddedildiğini, davacının davalı işverene ait 2350698430.04.21 sicil numaralı işyerine 15.03.1984 tarihinde girdiğine ilişkin işe giriş bildirgesi 21.03.1984 tarihinde kurum kayıtlarına geçtiğini beyanla, davacının davalı Dinç Alüminyum Şirketinde 15.03.1984 tarihinde 1 gün çalıştığı ve sigorta başlangıç tarihinin 15.03.1984 tarihi olarak tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı SGK vekili cevaplarında; davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, zamanaşımı nedeniyle de reddi gerektiğini, davacının 01.07.1987 tarihinde işe giriş bildirgesinin verilip priminin yatırıldığını beyanla haksız ve dayanaksız davanın reddini talep etmiştir.

Mahkememizce taraf teşkili sağlanmış, davacıya ait SGK kayıtları celp edilmiş, tanık beyanları alınmış ve konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmıştır.

Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda; dava konusu uyuşmazlığın sigorta başlangıç tarihinin tespiti istemine ilişkin olduğu, tüm dosya kapsamı ve bordro tanık beyanları birlikte değerlendirilerek davacının davalı Dinç Alüminyum Şirketi bünyesindeki sigortalılık başlangıç tarihinin 15/03/1984 tarihi olduğu ve ilgili tarihte 1 gün süre ile çalıştığına ilişkin 06/11/2018 tarihinde 2016/68 Esas ve 2018/514 sayılı karar verilmiş, istinaf sonucu Ankara BAM 10. Hukuk Dairesinin 2019/434 Esas, 2020/218 Sayılı kararı ile mahkememizce verilen karar kaldırılmıştır.

Hakimliğimizce BAM kararı doğrultusunda inceleme ve araştırma yapılmış, bu bağlamda davacı tarafın unvan değişikliği talebinin kabulü de göz önünde bulundurularak davacının 1984/2 ve 3. Dönem için dönem bordrolarının verildiği, Dinç Aliminyum Doğrama Sanayi Bahattin Dinç isimli iş yeri davalı olarak gösterilmiş, bu şekilde taraf teşkili sağlanmış, davalı tarafın dosyada tespit edilebilen tüm adreslerin tebligatlar yapılmış, en son Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Rüzgarlı SGM tarafından bildirilen adresine TK. 35. Maddeye göre tebligat yapılmış, tüm araştırmalara rağmen B. D.’in TC Kimlik numarasına ulaşılamamış, 15/03/1984 tarihli işe giriş bildirgesindeki iş yerinin kayıtları araştırılmış, neticede daha önce davalı olarak gösterilen şirketin gerçek işveren olmadığı, gerçek işverenin Dinç Aliminyum Doğrama Sanayi B. D. olduğu, bu bağlamda SGK’dan davalı iş yerlerinde denetim olup olmadığına ilişkin araştırma yapıldığı, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Nüfus Müdürlükleri, Meslek Odaları ve ilgili Belediyeler marifeti ile iş yerleri ve o tarihte komşu olan diğer iş yeri çalışanları ve sahipleri araştırılmış, bordro ve komşu iş yeri tanıklardan hayatta olan ve adresi tespit edilebilenlerin beyanları alınmış, her ne kadar dinlenen komşu iş yeri ve bordro tanıkları tarafından davacının tanınmadığı belirtilmiş ise de 15/03/1984 tarihinde düzenlenen ilk işe giriş bildirgesinin davacıya ait olduğu, resmi nitelikteki belgenin aksinin ispat edilinceye kadar geçerli sayılması gerektiği, bugün dahi kayıtların düzenli tutulduğundan bahsedilemeyeceği gibi söz konusu dönemde de kayıtların düzenli tutulduğundan söz edilemeyeceği, dava konusu ihtilaf sebebinin kayıtların düzensiz ve özensiz tutulmasından kaynaklanmasının muhtemel olduğu, yapılan tüm araştırmalar ve incelemeler ile ilgili kurumların cevabi yazıları göz önünde bulundurularak davacının 15/03/1984 tarihinde Dinç Aliminyum Doğrama Sanayi B. D. yanında en azından 1 gün çalıştığının tespitine karar vermek gerektiği vicdani kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;

Davanın KABULÜ ile;

1-Davacı ………TC Kimlik numaralı Y. K.’ın 2.350698430-04-21 numaralı (Dinç Aliminyum Doğrama Sanayii B. D.’e ait) iş yerinde 15/03/1984 tarihinde 1 gün süre ile çalıştığı ve SGK başlangıç tarihinin 15/03/1984 olarak TESPİTİNE,

Alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 21,15 TL harcın mahsubu ile bakiye 38,15 TL harcın davalı Dinç Aliminyum Doğrama Bahattin Dinç’ten tahsili ile hazineye irat KAYDEDİLMESİNE,

Yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre davacı yararına hesap edilen 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa VERİLMESİNE,

Davacı tarafça sarf edilen 21,15 TL harcın davalı Dinç Aliminyum Doğrama Sanayii Bahattin Dinç’ten tahsili ile davacı tarafa VERİLMESİNE,

Davacı tarafça sarf edilen 1.532,90 TL masrafın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa VERİLMESİNE,

Taraflarca fazlaca yatırılan gider ve delil avansı var ise karar kesinleştiğinde talep halinde taraflara ayrı ayrı İADESİNE,

Dair verilen ekli gerekçeli karar davacı ve davalı SGK vekillerinin yüzüne karşı, diğer davalının yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/05/2021

Katip 155199                                                                                                                             Hakim 37029

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar