Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İle Birlikte Ödenmeyen Emekli Aylıklarının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline İlişkin Kararımız

Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İle Birlikte Ödenmeyen Emekli Aylıklarının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline İlişkin Kararımız


Yayınlarım

          T.C.
      YARGITAY
10. Hukuk Dairesi
  Esas                   Karar
2022/13162      2022/16091

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y  İ L Â M I

Mahkemesi       : Ankara 16. İş Mahkemesi
Tarihi                 : 20/09/2022
No                     : 2020/166-2022/203
Davacı              : Necdet Atasoy adına Av. Hasan Tok
Davalı               : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. M. Ş.

Dava, 01.06.2009-1.5.2013 tarihleri arası ödenmeyen aylıkların yasal faiziyle birlikte tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Zeynep Bağcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurumun sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Eldeki dava dosyasında davacı tarafından fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, 08.05.2009-30.04.2013 tarihleri arasında alması gereken şimdilik 1.000 TL tutarındaki emekli aylıklarının yıllık zam miktarlarının tespiti neticesinde hesaplanarak yasal faizi ile ödenmesine, fazladan ve haksız yere tahsil edilen şimdilik 13.500 TL tutarındaki primlerin ödendiği günü müteakip yasal faizi ile hesaplanarak ödenmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiş, Mahkemece bozma ilamı sonrası “davanın kısmen kabul ve kısmen reddi ile, davacının 01.07.2009 tarihinden itibaren 4/b yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine, dava tarihine kadar birikmiş aylıklar nedeniyle 24.168,57 TL’nin 27.08.2009 tarihi başlangıç olmak üzere her bir aylık için ödenmesi gereken tarihlerden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazladan ödediği 13.701,81 TL’nin ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Somut olayda, Mahkemece davacının 01.07.2009 tarihinden itibaren 4/b yaşlılık aylığına hak kazandığı şeklinde verilen karar yerinde ise de; 5510 sayılı Yasa’nın 42. maddesinin “Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan ödemeleri, gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde hesap ve tespit ederek sonuçlarını yazı ile bildirir.” hükmü uyarınca, Kurumun davacının yaşlılık aylığı şartlarını taşıdığı tarihi takip eden 3 aylık sürenin sonundan itibaren faiz alacağı ile sorumlu tutulacağı nazara alındığında, faiz başlangıcı bakımından davacıya 01.10.2009 tarihi yerine 27.08.2009 tarihi esas alınarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.


Ne var ki, bu konuların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.


SONUÇ : Ankara 16. İş Mahkemesi hükmünün 1 numaralı bendinin b fıkrasında yer alan “27.08.2009” tarihinin silinerek yerine gelmek üzere “01.10.2009” tarihinin yazılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.12.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                               Üye                                        Üye                                              Üye
M. TAŞ                           R.EĞRİ                                 Y.AKINCI                                 K.GÜNGÖR

E.Ü.
Karşılaştırıldı.
K.Şefi: A.ÇETİNKOL

 

YARGITAY İLAMI PDF

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar