Dekontla Yapılan Ödeme Parayı Gönderen Kişinin Havale Yapılan Kişiye Borcu Olduğunun Karinesi Sayılır

Dekontla Yapılan Ödeme Parayı Gönderen Kişinin Havale Yapılan Kişiye Borcu Olduğunun Karinesi Sayılır


Yayınlarım

         T.C

    YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

ESAS NO         :2014/42102

KARAR NO      :2015/34930

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ   :Trabzon 2.Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ             :30/01/2014  

NUMARASI     :2012/198-2014/27

DAVACI           :Z.Ö

DAVALI            :E.A vekili avukat Hasan Tok

            Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya değişik tarih ve miktarlarda borç para gönderdiğini, davalının ise paraları geri ödemediğini ileri sürerek toplamda 22.000,00 TL’nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacıya herhangi bir borcu olmadığını, gönderilen havalelerin yanında borç olarak gönderildiğine dair herhangi bir şerh bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ödünç akdine dayalı alacak istemine ilişkindir. Davacı davalıya borç gönderdiğini ileri sürmüş, davalı ise davacıya bir borcu olmadığını savunmuştur. Mahkemece gönderilen havalelerde bulunan   “açık hesap” şerhinin aksini aksini daha açıkçası, bunun bir borç ödemesi olduğunu davalının kanıtlayamadığı, yemin teklifinde de bulunmadığı ve böylece davacının alacağı olduğunun kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne kara verilmiştir. Davacının delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin olarak  “açık hesap” şerhi bulunmaktadır. Fakat bu şerh gönderilen havalenin borç olduğuna ilişkin bir kayıt sayılmaz. Hal böyle olunca TMK.’nun 6. Maddesi ve HMK hükümleri gereğince, paranın ödünç olarak verildiğini ispat yükü davacıya ait olup, davacı ödünç ilişkisini müddeabihin miktarı itibariyle kesin delillerle kanıtlamakla yükümlüdür. Mahkemece davacının dava dilekçesinde açıkça yemin deliline dayanmadığı, davasını da yasal delillerle ispat edemediği, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yanlış değerlendirme ve yazılı gerekçe ile davanın kabulüne dair hüküm tesis usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde iadesine, 01/12/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan.              Üye                   Üye                      Üye                     Üye

R.Ünal            M.K.Tunç         C.İlgün               N.Özer               Ş.Bozer

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar