Ankesör Arama Kaydı Bulunan Davacının Terör Örgütü İle İrtibat veya İltisak Noktasında Bir Bağının Olduğuna İlişkin Somut Olgulara Dayanan Bilgi ve Belge Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmiştir

Ankesör Arama Kaydı Bulunan Davacının Terör Örgütü İle İrtibat veya İltisak Noktasında Bir Bağının Olduğuna İlişkin Somut Olgulara Dayanan Bilgi ve Belge Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmiştir


Yayınlarım

           T.C

        ANKARA

2.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2022/567

KARAR NO  :2022/2958

DAVACI                : S. Ö.
VEKİLİ                  : AV. HASAN TOK (e-tebligat)
DAVALI                 : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA
VEKİLİ                  : AV. B. A. (e-tebligat)

DAVANIN ÖZETİ   : Davacı tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 35. maddesinin (B) fıkrası uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin 26.01.2022 tarih ve 344474 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, gerekçesiz işlem tesis edildiği, somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatının veya iltisakının bulunmadığı, iki kere sabit/ankesörlü hatlardan aransa da, bunun kendi inisiyatifi dışında gerçekleştiği ve bununla ilgili ilk amirini bilgilendirdiği, durumu dönemin Grup Komutanına da anlattığı, masumiyet karinesinin ve savunma hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 2. İdare Mahkemesince, duruşma için önceden belirlenen 04/07/2022 tarihinde saat 11:25’te davacı S. Ö. ve vekili Av. Emre Özcan’ın geldiği, davalı idareyi temsilen ise gelen olmadığı görüldü, gelen tarafa usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilip, dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 35. maddesinin (B) fıkrası uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin 26.01.2022 tarih ve 344474 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

7145 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 35. maddenin (B) bendinde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle; terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; (…)

6) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

(…) Bu fıkranın birinci paragrafı uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemez; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Birinci paragraf uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarılanların, mahkeme kararı aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri alınır, bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmez ve on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu paragrafta sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu paragraf hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev görev yapan davacının, terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine 7145 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarıldığı, bunun üzerine de davacı tarafından bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, savunma dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, dava konusu işlemin gerekçesi olarak; hakkında daha önce örgüt Üyeliği/Yöneticiliği suçundan işlem tesis edilen “Engin” kod adlı “Ersin Karabölük” adlı kişinin aracında Truecrypt ile şifrelenmiş hafıza kartının ele geçirildiği, bu karta yönelik şifre çözümleme çalışmalarının halen devam ettiği, “Engin” kod adlı “Ersin Karabölük” adlı kişinin örgütün sözde Deniz Kuvvetleri/Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanması dahilinde Ümit yapılanması müdürü olduğu, “MN 26.06.2017” isimli dosyada 194 Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlığı personeline ait kimlik bilgileri, branş, sınıf, görev yeri gibi bilgilerin yer aldığı, davacının isminin de bu dosyada bulunduğu hususunun gösterildiği anlaşılmıştır.

Davacı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2022/106749 nolu dosyada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda; 15.09.2022 tarih ve 2022/62304 sayılı karar ile; “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri yapılanması İstanbul 25. Bölge (Heybeliada Deniz Lisesi Tuzla Deniz Harp Okulu ve Harp okuluna bağlı eğitim birimleri ve Karamürsel Eğitim Komutanlığı) Genel Müdürü Mahmut Salık’a bağlı İstanbul 25. Bölge Ümit Müdürü olarak faaliyet gösteren Engin Kod Ersin Karabölük isimli şüphelinin aracında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.02.2018 tarih ve 2018/843 D.İş sayılı kararı ve İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.02.2018 tarih ve 2018/888 D.İş sayılı kararlarıyla el koyma ve inceleme kararı alınarak yapılan inceleme sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı “ÜMİT” yapılanmasına ilişkin verilerin elde edildiği,

Şüphelinin Sahil Güvenlik Komutanlığında Astsubay olarak görev yaparken 7145 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesine göre kamu görevinden ihraç edildiği,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri yapılanması İstanbul 25. Ümit Bölge Müdürü olarak faaliyet gösteren Engin KOD Ersin Karabölük isimli şahıstan ele geçen dijital veriler üzerinde TEM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen dijital inceleme raporu ve örgütün sözde ümit yapılanması raporunda, şüpheliye örgüt tarafından “43” kodu verildiği ve bu yönde örgüt tarafından kodlananların “irtibat kurulan ve olumsuz cevap vermemiş olan, fakat görüşmelerin başında bulunduğu için henüz az görüşülmüş askerler (irtibat için emekleme aşamasında olan ümitler)” pozisyonundaki asker şahısları ifade ettiği, bu husus yönünden şüphelinin şahsi raporlarına yansıyan başkaca bir bulgunun mevcut olmadığı,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/164168 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ankesör/sabit hat sorgu (ATAÇ) raporunda 21116 Hat üzerinden yapılan sorgulamada; şüpheli tarafından kullanıldığı tespit edilen 0505 347 8842 numaralı gsm hat/hatlarının sabit/ankesör hatlar üzerinden arandığı tespit olunmuş ise de, aranma kayıtlarında ardışık grup/gruplarının bulunmadığı, kayıtlarda 1 adet tekil aranma kaydına rastlanıldığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgüt içi iletişim yöntemi olduğu kabul edilen ankesör/sabit hatlardan aranma yöntemine ilişkin belirlenen kriterleri taşımadığı ve dolayısıyla yapılan aramaların örgütsel bir arama olduğuna dair delil elde edilemediği anlaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM/TEM Daire Başkanlığı uhdesinde mevcut ifade havuzunda yapılan araştırmada, şüpheli hakkında müsnet suça dair aleyhe beyan içeren herhangi bir ifadenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM/TEM Daire Başkanlığı arşiv havuzunda bulunan veriler üzerinde yapılan sorgulamada, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı vakıf, dernek, şirket ve sendikalarda kaydının bulunmadığı, Bylock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya’da hesap artış kaydına rastlanılmadığı ve tepe üst yönetimiyle irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır.

UYAP Örgütlü Suçlar Bilgi Bankası üzerinden 15.09.2022 tarihinde yapılan sorgulamada, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüphelinin alınan savunmasında özetle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile herhangi bir irtibatı olmadığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma sonucu mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüpheli hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülmüş ise de, soruşturma kapsamında alınan havuz ve ATAÇ raporları dikkate alındığında şüphelinin adı geçen terör örgütü ile çeşitlilik ve süreklilik arz edecek şekilde organik ilişkilerini ortaya koyacak nitelikte beyan, bilgi ve belge elde edilemediği, bunun yanı sıra silahlı FETÖ/PDY terör örgütünün örgüt içi iletişimde kullandığı ByLock ve diğer kriptolu programları kullandığına dair tespit de yapılamadığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in mali olarak zor durumda olan Bank Asyanın kurtarılmasına yönelik çağrı yaptığı dönemde, şüphelinin yardım olarak değerlendirilebilecek şekilde Bank Asyada hesap açma ya da para yatırma eylemine rastlanılmadığı, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından organize edilen sohbet adı verilen toplantılara katıldığına yönelik de bir tespitin bulunmadığı, bu nedenle de soyut iddia dışında şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte ve nitelikte deliller elde edilemediği” gerekçeleriyle davacı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, söz konusu kararın kesinleştiği görülmüştür.

Diğer yandan, davacının 375 sayılı KHK’nın geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin gerekçesi olarak davacının terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu yönündeki değerlendirme gösterildiğinden, Mahkememizin 19.07.2022 tarihli ara kararı ile; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulundan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden, Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketinden davacı ile ilgili bilgi ve belgeler istenilmesi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarca, ara kararına verilen cevaplardan ve gönderilen belgelerden, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatını veya iltisakını ortaya koyan somut herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Dava konusu işlemin, yukarıda da belirtildiği gibi sadece örgütün sözde Deniz Kuvvetleri/Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanması dahilinde Ümit yapılanması müdürü olan kişiden ele geçirilen dosyada davacının isminin yer almasına dayandığı, davacı hakkında yürütülen adli soruşturmada ise; örgütün sözde ümit yapılanması raporunda, davacıya örgüt tarafından “43” kodu verildiği ve bu yönde örgüt tarafından kodlananların “irtibat kurulan ve olumsuz cevap vermemiş olan, fakat görüşmelerin başında bulunduğu için henüz az görüşülmüş askerler (irtibat için emekleme aşamasında olan ümitler)” pozisyonundaki asker şahısları ifade ettiği, bu husus yönünden şüphelinin şahsi raporlarına yansıyan başkaca bir bulgunun mevcut olmadığı tespitlerine yer verildiği görülmektedir.


Bu durumda, davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne iltisakı yahut bu örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldığı anlaşılmakta ise de, Mahkememizin 19.07.2022 tarihli ara kararı üzerine verilen cevaplar ve gönderilen belgeler ile adli soruşturma aşamasında elde edilen bilgi ve belgeler, davacı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın gerekçeleri birlikte ele alındığında, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat veya iltisak noktasında bir bağının olduğuna ilişkin somut olgulara dayanan bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldığından, davacının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.


Öte yandan, Anayasa’nın 125. maddesinde idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlandığından, hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava (08.03.2022) tarihinden (bu tarihten sonra yapılan ödemeler için ödeme tarihlerinden) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi ve özlük haklarının da davacıya iadesi gerekmektedir.


Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden (bu tarihten sonra yapılan ödemeler için ödeme tarihlerinden) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, özlük haklarının davacıya iadesine, aşağıda dökümü yapılan ve davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden başlangıçta davacıdan tahsil edilmeyen vekalet harcı hariç 486,40-TL yargılama giderinin genel bütçeye dahil olan ve harçtan müstesna olan davalı idareden tahsili için ilgili tahsil dairesine müzekkere yazılmasına gerek olmadığına, davacı vekili tarafından yatırılan 11,50-TL vekalet harcı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 11.000,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 30/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÜYE                                                                             ÜYE                                                                     ÜYE

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar