Geriye Dönük Bağ-kur Tescili ile Birlikte Ödenmesi Gereken Emekli Aylıklarının ve Fazladan Tahsil Edilen Primlerin Faiziyle İadesine Karar Verilmiştir.

Geriye Dönük Bağ-kur Tescili ile Birlikte Ödenmesi Gereken Emekli Aylıklarının ve Fazladan Tahsil Edilen Primlerin Faiziyle İadesine Karar Verilmiştir.


Yayınlarım

Emsal Kararımızdan da anlaşılacağı üzere;

Bağ-kur Sigortalısı olan davacıya, emekli aylığı bağlanması gerekirken, daha sonraki talep tarihinde bağlanması, bu nedenle geriye dönük alamadığı aylıklarının ve tahsil edilen primlerin faizi ile birlikte iadesine ilişkin olarak;

Davacının 1985 yılında Bağ-Kur kaydının yapıldığı, primlerini ödemeye devam ederken 1987 yılında 3 ay SSK priminin yatırıldığı, ancak bu durumun bilinmeden Bağ̆-Kur primlerini de ödemeye devam ettiği, 2008 yılında emeklilik işlemlerini yaptırmak üzere Kuruma başvurduğumuzda, ödenen primlerin 11 yıllık kısmının silindiği ve geçmişe yönelik olarak ödediği bu primlerin kendisine ödenmeyeceğinin bildirildiği, tarafımızca açılan davada, 01.05.1985- 30.09.1987 tarihleri arasındaki hizmeti için uyuşmazlık olmadığının tespitine, 01.12.1987- 31.12.1999 tarihleri arasındaki hizmetleri için 2926 sayılı yasa kapsamında sigortalı olduğunun tespitine dair karar verildiği, ancak Kurum tarafından kararda “emekli edilmesine” yazmadığı için 30.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere emekli edebilecekleri, mahkeme kararının bu hali ile kazanılmış hak doğurmayacağının bildirildiği, bu süreyi borçlanarak, karşılığını ödeyip, emekli olduğu, ancak 2008 yılında kuruma ilk başvuru tarihinde emekli olabileceği belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, 08.05.2009-30.04.2013 tarihleri arasında davacının alması gereken şimdilik 1.000 TL tutarındaki emekli aylıklarının yıllık zam miktarlarının tespiti neticesinde hesaplanarak yasal faizi ile kendisine ödenmesine, fazladan ve haksız yere tahsil edilen şimdilik 13.500 TL tutarındaki primlerin ödendiği günü müteakip yasal faizi ile hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmesi talep olunmuştur.

Ankara 16. İş Mahkemesince yapılan değerlendirmede; davacının ilk talep tarihinde 48 gün prim eksiği bulunduğu, artan prim ödemesinin prim gününe dönüştürülmesi halinde davacının 01/07/2009 tarihinde itibaren 4/B yaşlılık aylığına hak kazandığı kabul edilmiş, kurumun bilirkişi raporunun hükme esas alınabileceği ihtarına rağmen aylık hesabı yapılamadığının bildirilmesi üzerine yasal yeterli gerekçeyi içerir denetime elverişli bilirkişi raporu benimsenmek sureti ile dava tarihine kadar birikmiş aylıklar nedeniyle 24.168,57 TL’nin 27/08/2009 tarihi başlangıç olmak üzere her bir aylık için ödenmesi gereken tarihlerden itibaren yasal faiziyle birlikte, davacının fazladan ödediği 13.701,81 TL’nin ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ıslah da gözetilerek davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin ispat edilemeyen talebin reddine karar verilmiştir.

Ayrıca davamız yargılama süresi yönünden makul sürede tamamlanmamış, bu nedenle tarafımızca Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmış, müvekkil lehine makul sürede yargılamanın tamamlanmaması nedeniyle tazminata hükmedilmiş, bu karar da aşağıda bulunan linkte paylaşılmıştır.

ANKARA 16. İŞ MAH.2013:1641 E. 2015:1654K.
YARGITAY 10.HD.2022:13162 E.2022:16091 K.
ANAYASA MAH. 2021:35139 E.20:12:2022 T

 

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar