Boşanmada Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Yönünden Temyiz Talebinin Reddi

Boşanmada Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Yönünden Temyiz Talebinin Reddi


Yayınlarım

T.C. YARGITAY
2 HUKUK DAİRESİ

ESAS NO   : 2009/230
KARAR NO: 2010/236

YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ: Ankara 10 Aile Mahkemesi
TARİHİ: 11.07.2008
NUMARASI: Esas no: 2007/892 Karar no: 2008/882
DAVACI-DAVALI: Mahmut Türkoğlu
DAVALI-DAVACI: Sevim Türkoğlu
DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma
TEMYİZ EDENLER: Taraflar

         Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen  ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

          1- Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/790 sayılı dosyasına konu 27.3.2007 tarihli darp olayından sonra evlilik birliği devam ettiği gibi , davalı-davacı kadın koca tarafından açılan davaya verdiği 10.9.2007 tarihli dilekçe ve 8.11.2007 tarihli oturumdaki beyanında aralarında boşanmayı gerektirir geçimsizlik olmadığını açıklamıştır. 16.11.2007 tarihinde gerçekleştiği , iddia edilen darp olayı kanıtlanmamıştır. Tanıkların beyanlarında geçen diğer olaylardan sonra evlilik birliği davam ettiği gibi davalı-davacı kadından aktarılan olaylarda hükme esas alınamaz. Davalı-davacı kadının davasının da reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır. Ancak bu husus temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış, yanılgıya değinilmekle yetinilmiştir.

          2- Temyize hasren yapılan incelemeye gelince;

          a-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle konuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirin bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kadının yoksulluk nafakasına ilişkin temyiz itirazları yersizdir.

          b-Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için diğer tarafın kusurlu olması gerekir. Davacı-davalı kocanın kusuru kanıtlanamamıştır. Maddi ve manevi tazminat talebinin reddi gerekirken y azılı şekilde kabulü isabetsizdir.

      SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b bentte yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davah-davacı kadının tazminatların miktarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise yukarıda 2/a bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Sevim’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 60.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcın yatıran Mahmut’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 16 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 11.02.2010 (Prş.)

Necdet GürbüztürkNecati SözA. Vehbi AksoyHalim Kayapınarİrfan Okur
BaşkanÜyeÜyeÜyeÜye

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar