Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne Dayanılarak İdare Tarafından Verilen “Polis Eğitim Merkezi Öğrencisi Olamaz” Kararı, Hukuka Aykırıdır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne Dayanılarak İdare Tarafından Verilen “Polis Eğitim Merkezi Öğrencisi Olamaz” Kararı, Hukuka Aykırıdır.


Yayınlarım

               T.C 

           ANKARA

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO        :2019/1981 E.

KARAR NO    :2020/646

DAVACI         : E***** S*****
VEKİLLERİ    : Av. HASAN TOK (e-tebligat)

DAVALI          : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ            : AV. B****** E***** (e-tebligat)

DAVANIN ÖZETİ : Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 23. Dönem geçici olarak kaydı yapılan davacı tarafından, hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunun, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Komisyonu tarafından incelenmesi sonucunda, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Ek-3-6-A maddesi gereği “Polis Eğitim Merkezi Öğrencisi Olamaz” kararı verildiğinden bahisle Polis Akademisi Başkanlığının 10.09.2019 tarihli onayı ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğundan bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 2. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 23. Dönem geçici olarak kaydı yapılan davacı tarafından, hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunun, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Komisyonu tarafından incelenmesi sonucunda, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Ek-3-6-A maddesi gereği “Polis Eğitim Merkezi Öğrencisi Olamaz” kararı verildiğinden bahisle Polis Akademisi Başkanlığının 10.09.2019 tarihli onayı ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin 1. maddesinde; ”Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmüne, 8. maddesinde; ”POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır…f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak …” hükmüne, 17. maddesinde; ”(1) POMEM’lere, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir. (2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir.” hükmüne, 18.maddesinde; “POMEM’lere geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde POMEM Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.” hükmüne, 22. maddesinde; ”(1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır. (2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. …”‘ hükmüne yer verilmiştir.

03.01.2018 günlü, 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin “Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları” başlıklı 5.maddesinde; “Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.” hükmü, “Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi” başlıklı 10.maddesinde; “(1)Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir. (2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ekinde yer alan “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Ağız ve Diş Hastalıkları” başlıklı Ek-3-6-A maddesinde;”Kulak burun boğaz ve ağız ve diş hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.
(1) Kulak burun boğaz hastalıkları yönünden;
a) Patolojik durumun iki kulakta da aynı anda bulunması beklenmez. Ayrı ayrı değerlendirilmek koşuluyla her iki kulağında yapısal, fonksiyonel ve diğer yönlerden sağlam olması gerekir.
b) Her iki kulakta ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, 500-1000-2000 Hz frekanstaki saf ses ortalamasına göre 20dB’e kadar olan (20dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
c) Her iki kulakta ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, 2000 Hz’den daha yüksek frekanslardaki 60dB’e kadar olan (60dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
ç) Timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı (muayene ve odiometri sonucunda tam ve sağlam olmak şartıyla) sağlam kabul edilir.
d) Tonsillektomi sağlam kabul edilir.
e) Rinoplasti ve septum deviasyonu ameliyatı (nazal pasajın açık olması şartıyla) sağlam kabul edilir.
f) Endoskopik sinüs cerrahisi sağlam kabul edilir.
g) Nefes almayı veya konuşmayı güçleştirmeyen, septum deviasyonları veya diğer burun ve boğaz patolojileri sağlam kabul edilir.
ğ) Nazal pasajın tek taraflı açık olması sağlam kabul edilir.
(2) Ağız ve diş hastalıkları yönünden;
a) Ön grup dişlerde eksiklik bulunmamak şartıyla 5’ten az diş eksiklikleri sağlam kabul edilir. Üçüncü büyük azı dişlerinin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez. Okluzyonda (kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.
b) Eşgal belirleyici olmayacak ve fonksiyonel kayba neden olmayacak şekilde sağdaki veya soldaki dişler tarafından eksik olan dişin neden olduğu açıklık kapatılmış ise, ön grup diş eksikliği sağlam kabul edilir.
c) Sabit protez yada dental implant uygulaması ile eksiklikleri giderilmiş olgular sağlam kabul edilir.
ç) a)Alt ve üst dişler arası 6mm’den küçük olan (6mm dahil) alt çene gerilikleri (retrognati) sağlam kabul edilir.
d) Alt ve üst dişler arası 3mm’den küçük olan (3mm dahil) alt çene ilerilikleri (prognati) sağlam kabul edilir.
e) 6mm’den küçük olan (6mm dahil) open-bite vakaları sağlam kabul edilir.” hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 05/04/2019 tarihli ve 469 sayılı sağlık kurulu raporunun KBB Hastalıkları Hanesinde; “SOL: 25 DB SAĞ: 18 DB SOL TM PERFORE. SEPTUM SOLA DEVİYE SAĞ KOM- OPERASYON 6A4”, Teşhis Hanesinde; “SEPTUM DEVİASYONU 6A4”, Karar Hanesinde; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verildiği, anılan raporunun Sağlık Komisyonunda incelenmesi sonucu; raporun aynı hastaneye iadesi ile ZAR PERFORASYONU, OTİT, İŞİTME KAYBI tanılarının da OLAMAZ kararına neden olan tanıların arasına yanılması uygun görüldüğü, iade dönüşü gelen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 05/04/2019 tarihli ve 469 sayılı sağlık kurulu raporunda istenilen tanıların karar hanesine yazıldığı, akabinde davacının İŞİTME KAYBİ? ~> ETSŞY-EK-3-6-A-l(b), YÜKSEK FREKANSTA İŞİTME KAYBI? -> EK-3-6-A-l(c), ZAR PERFORASYONU? ~> EK-3-6-A-2(a), OTİT->EK-3-6-A-2(c)’ye göre Trabzon Fatih Devlet Hastanesine sevkiyle POMEM öğrencisi olup olamayacağına dair sağlık kurulu raporu aldırılması uygun olduğuna karar verildiği, Trabzon Fatih Devlet Hastanesinin 02.08.2019 tarih ve 6710 sayılı sağlık kurulu raporun da; “TANI: KBB: YAPILAN MUAYENEDE SAĞ NAZAL PASAJ AÇIK SOLDA DEVİASYON MEVCUT. KONUŞMASINDA VE NEFES ALMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. SOL KULAK ZARI PERFORE, SAĞ DOĞAL YAPILAN ODYODA: SAĞ 8 DB. SOL: 18 DB. NORMAL İŞİTME 1- EK-3-6-A-1-B BENDİNE GÖRE OLUR. 2- EK-3-6-A-1-C SAĞLAM 3- EK-3-6-A2 (a) KZ PERFERASYONU MEVCUTTUR. 4- EK-3-6- A2 (c) 3 AYDAN KISA SÜRELİ KULAK ZARI PERFERASYONU MEVCUTTUR. KRONİK OTİT DEĞİLDİR. KARAR: EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK-3-6-A2(a) BENDİNE GÖRE POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ.” kararı verildiği, anılan raporun Sağlık Komisyonunca incelenmesi üzerine davacının mevcut durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-6-A’ya uymadığından okul öğrencisi olamayacağına karar verildiği ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş Yönetmeliği’nin 17.maddesi uyarınca Başkanlık makamının 05.09.2019 tarihli oluru ile Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrenciliğinden ilişiğinin kesilmesi üzerine söz konusu işlemin iptali talebiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; davacının sağlık durumunun tespiti için, Mahkememizin 13.11.2019 tarihli ara kararıyla, 03/01/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve anılan Yönetmelikte değişiklik yapan 29.09.2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında, ayrı ayrı değerlendirilerek gerekli şartları taşıyıp taşımadığı hususunun sağlık kurulu raporuyla saptanması amacıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildiği, anılan hastanece düzenlenen 25.12.2019 tarih ve 5.363 sayılı raporda;”Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: sağ tm intakt. sol kulaktan operasyon öyküsü, greft intakt. Septum sola deviye. Oral kavite ve orofarenks bakısı doğal. Ody. sol sso: 12/3 sağ sso: 10/3. ETSŞY EK-3, 6-A-1-ç’ye UYAR. TİMPANOPLASTİ VE MİRİNGOPLASTİ AMELİYATI MUAYENE VE ODYOMETRİ SONUCUNDA TAM VE SAĞLAM OLMAK ŞARTIYLA SAĞLAM KABUL EDİLİR. Teşhis: Z01.1-Kulak ve işitme muayenesi, Karar: ETSŞY EK-3, 6-A-1-ç’ye göre POMEM ÖĞRENCİSİ OLUR.” şeklinde görüş ve kanaati bildirilmiştir.

Bu durumda, Ankara Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 25.12.2019 tarih ve 5.363 sayılı sağlık kurulu raporunda, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-6-A maddesi uyarınca Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi olmasında sakınca bulunmadığı belirlendiğinden, aksi yöndeki gerekçeyle davacı hakkında tesis edilen okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden başlangıçta alınmayan ve aşağıda dökümü yapılan 237,65-TL yargılama giderinin davalı idareden tahsili için ilgili tahsil dairesine müzekkere yazılmasına, davacı tarafından yatırılan 6,40-TL vekalet harcı ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulununan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 11/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan.                                                   Üye                                                                                        Üye                                                                                                                                                                
H**** Ç****.                                        F*****B****T******                                                               R********S********           

Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Danıştay Kararı 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar