EYT Kapsamında Açılacak Sigortalılığın Başlangıcı / 1 Günlük Hizmet Tespit Davasına İlişkin ÖRNEK DİLEKÇE

EYT Kapsamında Açılacak Sigortalılığın Başlangıcı / 1 Günlük Hizmet Tespit Davasına İlişkin ÖRNEK DİLEKÇE


Yayınlarım

 

ANKARA…………İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                      : X

                                     …..…………………..Keçiören / ANKARA

VEKİLİ                         :Av. Hasan TOK

                                     Mebusevleri Mah. ŞerefliSok. No:27/3 Kat: 2  Çankaya / ANKARA

DAVALI                       :SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA

 

KONU                         : Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İsteminden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR           :

Müvekkil davacı X , A inşaat A.Ş işyerinde , 20.01.1999 tarihinde işe başlamış ve askere gidinceye kadar (10.05.2003) tarihine kadar çalışmış ve bu çalışması kurum kayıtlarına 25.01.1999 tarih ve 065560 sayı ile intikal eden Sigortalı İlk İşe Giriş Bildirgesi (EK-1) ile kuruma bildirilmiştir.

Tarafımızca vekil sıfatıyla …./…./ 20…. Tarih ve …… sayı ile kuruma intikal eden dilekçemizle sigortalılık süresi ve hizmetlerini sorguladığımızda, davalı kurumca ……/…../20….. tarih ve …. Sayılı yazı (EK-2) ile ……..01 sicil sayılı …..İnşaat A.Ş. işyerinden işe giriş bildirgesi verilmiş olmasına rağmen, işverenin müvekkilin çalışmalarını kapsayan 1999/1.Dönem 4 aylık Sigorta Primleri Dönem Bildirgesini kuruma sunmaması nedeniyle bu dönemin hizmetine sayılmayacağı belirtilmiştir.

Müvekkilin İşe Giriş Bildirgesi verilmesine rağmen hizmet bildirilmeyen/ prim yatırılmayan……..sicil sayılı işyerinde bildirgede yer alan ve İşe giriş tarihi olan 20.01.1999 tarihinde 1 gün süre iş sözleşmesine tabi çalışması nedeniyle sigortalılığının 506 Sayılı Yasanın mülga 108 ve 5510 sayılı yasanın 38. Maddeleri gereği sigortalılık süresi başlangıcının 20.01.1999 olduğunun tespiti için iş bu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

YASAL DAYANAK       :

506  ve 5510 Sayılı Yasa, HMK, 5521 Sayılı Yasa ve diğer yasal mevzuat.

DELİLLER                    :

1-…….Sigorta Sicil ve ………T.C. Kimlik Numaralı Müvekkile Ait Sosyal Güvenlik Sicil Dosyası.

2-…… Sicil Sayılı İşyeri Dosyası ve Dönem Bildirimleri.

3-20.01.1999 Tarihli İşe Giriş Bildirgesi. (EK-1)

4-Kurumun Uyuşmazlık Çıkaran……/…/20…. Tarih ve ………. Sayılı Yazısı. (EK-2)

5-Gerektiğinde Re’sen Dinlenecek Tanıklar ve Diğer Re’sen Gözetilecek Vesair Her Türlü Delil.

SONUÇ VE TALEP       :

Yukarıda sunulan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek diğer nedenlerle, müvekkilin işe giriş bildirgesi verildiği halde kurum kayıtlarında yer almayan……..  sicil sayılı…… İnşaat A.Ş. ‘de, Yargıtay kararları gereğince İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi 20.01.1999  tarihinden bildirgenin verildiği 25.01.1999 tarihine kadar çalıştığı karinesi doğrultusunda müvekkilin, 5510 sayılı yasanın 38. Maddesi gereği, Uzun Vade Sigortalar  (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları)bakımından Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 20.01.1999 olduğunun TESPİTİNE….

Yargılama giderleri ve Avukatlık vekalet ücretinin davalı kurumdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim…./…../20…..

                                                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                                                    Av. Hasan TOK                                                                                                                                   

EKLER                         :

1-Vekaletname

2-İşe Giriş Bildirgesi

3-Kurumun…../…../20…Tarihli Yazısı

ÖRNEK DİLEKÇE PDF

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar