Geçersiz İmtiyaz Sözleşmesine Dayanarak Menfi Zarar İsteminde Bulunulamayacağı gibi Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Alacak Talebinde de Bulunulamaz.

Geçersiz İmtiyaz Sözleşmesine Dayanarak Menfi Zarar İsteminde Bulunulamayacağı gibi Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Alacak Talebinde de Bulunulamaz.


Yayınlarım

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2022/3304 Esas, 2023/3292 Karar sayılı kararında; 

“Davacı yüklenici ile davalı idareyi temsilen temizlik işleri müdür vekili Ş**** K**** arasında 17/05/2010 tarihli, B**** B****** mücavir alan sınırları içerisinde seçilen ve taraflar arasında anlaşmaya varılan uygulama bölgelerinde, kullanılmış ambalaj atıklarının (cam,metal,plastik,içecek kartonları, kağıt ve karton vb) ilgili yönetmelik uyarınca, kaynağında evsel katı atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi konulu protokol imzalanmıştır. Protokolün genel hükümler başlıklı 4.3. maddesine göre protokolün 3 (üç) yıl süreli bir araştırma ve uygulama dönemini kapsayacağı, sözleşme süresinin sonunda, projenin gelişimi doğrultusunda; proje ve uygulama programı uzatmak veya genişleterek yaygınlaştırmak konusunda işbirliği yapmakta serbest oldukları kararlaştırılmıştır.

Daha sonra davacı yüklenici ile davalı idareyi temsilen temizlik işleri müdürü E**** G***** arasında 31/01/2014 tarihli, 17/05/2010 tarihli sözleşme ile aynı konuda protokol imzalanmıştır. Protokolün genel hükümler başlıklı 4.3. maddesine göre protokolün 5 (beş) yıl süreli bir araştırma ve uygulama dönemini kapsayacağı, sözleşmenin 31/01/2014- 31/01/2019 tarihleri arasına geçerli olacağı kararlaştırılmıştır.

Davalı idare, muhatap davacı yükleniciye B***** 1. Noterliği’nin 12/01/2015 tarihli ******* yevmiye numaralı ihtarnamesi ile 31/01/2014 tarihli protokolün belediye başkanı tarafından imzalanması gerekirken temizlik işleri müdürü E***** G**** tarafından imzalandığını, belediye başkanının protokol imzalanmasına yönelik yetki ve imza devrinin bulunmadığı, imzalanan protokolün geçerliliğinin bulunmadığı, belediye sınırları içerisinde ambalaj atık yetkisinin kaldırıldığını ve yeni bir sözleşme imzalanmayacağını ihtar etmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (g) bendi uyarınca katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Belediye, (g) bendinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. maddesinde; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği, 2. maddesinde ise bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde,uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu belirtilmiştir.

Taraflar arasındaki 31/01/2014 tarihli sözleşmenin konusunun, uygulama bölgelerinde, kullanılmış ambalaj atıklarının (cam,metal,plastik,içecek kartonları, kağıt ve karton vb) ilgili yönetmelik uyarınca, kaynağında evsel katı atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi olduğu ve kanun gereği belediyeye ait bir imtiyazın devri söz konusu olduğundan, yukarıda belirtilen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kaldığı, ancak 5395 sayılı Kanun gereği Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararı alınmadan, 2286 sayılı kanunda belirtilen ihale ve onay aşamalarından geçmeksizin imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğu kuşkusuzdur.

Sözleşmenin geçersiz olması sebebiyle tarafların müspet zarar kapsamında gelir kaybı talep etmeleri mümkün olmayıp, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, temyize konu incelenen kararda, taraflar arasındaki sözleşmenin geçerli olarak kabul edilmesi ve sözleşmenin haksız feshedildiğinin kabul edilerek davacı lehine müspet zarar kapsamında gelir kaybına hükmedilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Kararımızın tam metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

YARGITAY 6.HD. 2022/3304 E., 2023/3292 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar