Davacının Polis Akademisi Başkanlığında Geçen Öğrenim Süresinin, Borçlanmak Suretiyle Emekliliğe Esas Hizmetlerinde Değerlendirilmesi İçin, 5510 Sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sigortalı Olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında Görev Yapması Gerekmekte Olup, Borçlanma Talebinde Bulunduğu Tarih İtibariyle Sigortalı Olması Şartı Aranmamaktadır.

Davacının Polis Akademisi Başkanlığında Geçen Öğrenim Süresinin, Borçlanmak Suretiyle Emekliliğe Esas Hizmetlerinde Değerlendirilmesi İçin, 5510 Sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sigortalı Olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında Görev Yapması Gerekmekte Olup, Borçlanma Talebinde Bulunduğu Tarih İtibariyle Sigortalı Olması Şartı Aranmamaktadır.


Yayınlarım

            T.C
      ANKARA
14.İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO.             :2021/2659
KARAR NO.          :2022/1419
DAVACI                 : O**** N**** Ş**
                               T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu- Keskin/KIRIKKALE
VEKİLİ                   :Av. Hasan TOK
DAVALI                  : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
VEKİLİ                   : Av. A**** Y*****
DAVANIN ÖZETİ :Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan davacı tarafından, polis akademisinde geçirmiş olduğu süresinin borçlandırılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 11.11.2021 tarih 63722289/94875004 / 72.670.068 sayılı işlemin; borçlanmaya ilişkin talep tarihinde değil 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapıyor olma koşulunun arandığı, anılan Kanunun yürürlük tarihi itibariyle emniyet hizmetleri sınıfında görev yaptığı, borçlanma talebinin kazanılmış hakkı olduğu iddialarıyla hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlaması sebebiyle 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre borçlandırılma talebinin değerlendirileceği, talep tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-c hükmü kapsamında sigortalı olmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava;  Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda  tutuklu bulunan davacı tarafından, polis akademisinde geçirmiş olduğu süresinin borçlandırılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 11.11.2021 tarih 63722289/94875004 / 72.670.068 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinde; kamu idarelerinde görev yapanların sigortalı sayılacağı belirtildikten sonra, maddenin devamında; “Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler” başlığı altında, Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar hakkında da bu fıkranın uygulanacağı belirtilmiş; bu okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim sürelerinin sigortalılıklarından sayılmayacağı ifade edilmiştir. 
Bu madde hükmüne göre, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra Polis Akademisinde öğrenci olanların, anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı oldukları, bunlardan bu okulları tamamlayarak görevlerine başlayanların, bu okullarda geçen eğitim sürelerinin sigortalılıklarından sayılacağı görülmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, 5434 sayılı Kanun’a tabi olarak çalıştıktan sonra aylığa (emekli, dul yetim aylığı gibi) hak kazananlar; tahsis talebinde bulunacaklar; 5434 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanun kapsamına alınanlar yönünden ise, 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesi ile özel düzenlemeler getirilmiş olduğundan, bu statüde bulunanlar hakkında anılan geçici madde hükmünün uygulanması gerekmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinin onuncu fıkrasında; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir.” hükmü düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 1991-1995 yılları arasında Polis Akademisinde eğitim gördüğü, 08.08.1995-19.08.2016 tarihleri arasında  Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapmakta iken 17.08.2016 tarihinde görevinden ihraç edildiği, 20.10.2021 tarihinde Polis Akademisinde geçen öğrenim sürelerini borçlanma talebiyle başvuru yaptığı, anılan başvurunun 11.11.2021 tarihli işlem ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Kurum iştirakçisi olmayıp, 17.08.2016 tarihinde görevinden ilişiğinin kesildiği anlaşıldığından, söz konusu sürelerin borçlandırılmasına imkan bulunmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer alan 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesinin onuncu fıkrası ile Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta olanların, Polis Akademisi Başkanlığında geçen başarılı öğrenim sürelerini borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmetlerinde değerlendirilmesine olanak sağlanmış olup, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmayanların anılan borçlanma hükümlerinden yararlanmasına imkân bulunmadığı belirtilmiştir.
Buna göre, ilgililerin, Polis Akademisi Başkanlığında geçen başarılı öğrenim sürelerini borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmetlerinde değerlendirilmesi için 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapması gerekmekte olup, borçlanma talebinde bulunulduğu tarih itibariyle anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olması şartının aranmaması gerekmektedir.
Bu durumda, 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi kapsamında bulunan davacının, anılan Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yaptığı göz önüne alındığında, anılan geçici madde uyarınca Polis Akademisi Başkanlığında geçen öğrenim süresinin borçlandırılması gerektiği anlaşıldığından, davacının başvuru tarihi itibariyle Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmadığından bahisle başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,  davacının adli yardım istemi kabul edildiği için davanın açılması sırasında alınamayan ve aşağıda dökümü yapılan toplam 246,10-TL yargılama giderinin kararın kesinleşmesinden sonra davalı idareden tahsili için ilgili vergi dairesi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 16/06/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
Başkan                                                            Üye                                         Üye
G****** H********                                      M****** A***** A*****                  E**** A*****
KARARIMIZ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN DA KESİN OLARAK ONAYLANMIŞ OLUP AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar