Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Davacı Hakkında Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Bu Nedenle Bahse Konu İşlemin İptali Kararı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Davacı Hakkında Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Bu Nedenle Bahse Konu İşlemin İptali Kararı


Yayınlarım

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/4693 Karar No : 2021/6391
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden cbCWWAd – ADYYnp6 – e/3WzUx – VRD4Ok= ile erişebilirsiniz.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. Hasan TOK
UETS adresi vardır.
İSTEMİN KONUSU : İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 26/02/2021 tarih ve E:2021/147, K:2021/389 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan davacının, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesi hükmü uyarınca öğrencilik ile ilişiğinin kesilmesine yönelik Yönetim Kurulu’nun 02/06/2020 tarih ve 22-04 sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 16/10/2020 tarih ve E:2020/862, K:2020/1333 sayılı kararında; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğrencisi olan davacının “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı davada Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.01.2020 tarih ve E:2018/683, K:2020/11 sayılı kararıyla “… 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,… hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına…” karar verildiği ve anılan kararın “itiraz edilmeden” 28.01.2020 tarihinde
kesinleştiği; bunun üzerine de Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9/1-a maddesi uyarınca “yüksek öğretim kurumundan çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 02/06/2020 tarih ve 22-04 sayılı dava konusu işlemin tesis edildiği, somut olayda, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.01.2020 tarih ve E:2018/683, K:2020/11 sayılı ilamıyla davacının eyleminin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve yasal koşulları bulunduğundan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi
hükmü uyarınca “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiği, bu durumda, ceza kanunu yönünden saptanan fiil nedeniyle davacı hakkında bir ceza verilmiş ise de, bu cezanın yasada belirtilen koşulların oluşması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dönüştürülmüş olduğu ve anılan kararla birlikte davacıya verilen cezanın askıya alındığı, bu itibarla 5271 sayılı Kanunun 231.maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının davacı (sanık) hakkında bir hukuki sonuç doğurmayacağı ve dava konusu disiplin cezasının tatbik edilebilmesi için Yönetmeliğin 9/1-a maddesi kapsamında belirtilen suçlar yönünden kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmadığı, bu nedenle bahsi geçen işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.01.2020 tarih ve E:2018/683, K:2020/11 sayılı kararıyla hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesi hükmü uyarınca ilişiğinin kesildiği, işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, temyiz isteminin kabulü gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ZAFER ÖZBEK’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan isteme konu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 26/02/2021 tarih ve E:2021/147, K:2021/389 sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 16/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

BaşkanÜyeÜyeÜyeÜye
Yüksel ÖztürkAli İhsan ŞahinYücel BulmuşTülay BulgurcuMustafa Nafiz Acar

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar