İlamda Faiz ve Faizin Başlangıcı Konusunda Bir Hüküm Bulunmaması Halinde Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faiz İstenebilir

İlamda Faiz ve Faizin Başlangıcı Konusunda Bir Hüküm Bulunmaması Halinde Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faiz İstenebilir


Yayınlarım

T.C. YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

E.2018/6107 K.2019/4386 T.14.3.2019

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK’un 438. ve İİK’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliği ile kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2-) Alacaklı tarafından başlatılan kamulaştırmasız el atma tazminatına ilişkin ilama dayalı takipte, borçlu belediye tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, tüm dosya borcu daha evvel ödenmiş olduğu halde gönderilen 23/07/2015 tarihli bakiye borç muhtırasının iptali talep edilmiş; mahkemece, alınan 21/03/2016 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, muhtıradaki miktar 100.957,73 TL olarak düzeltilmiştir.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

Şikayete konu 23/07/2015 tarihli dosya hesabında esas alınan … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05.06.2012 tarihli, 2011/222 E.- 2012/236 K. sayılı ilamı ile birlikte, bozma sonrasında yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin olarak verilen 21.01.2014 tarihli, 2013/535 E.- 2014/6 K. sayılı ilamında, asıl dava yönünden 43,60 TL ve

1.198,94 TL yargılama gideri ile 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalı belediyeden alınarak davacılara verilmesine; birleşen dava yönünden ise yine 34,40 TL yargılama gideri ile 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalı belediyeden alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir.

İlamda, faiz ve faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir.

Mahkemece hükme esas alınan 21/03/2016 tarihli bilirkişi raporunda, ilamda hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine, karar tarihinden itibaren yasal faiz yerine, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz olan aylık %1,40 oranında faiz işletilmiştir.

Öte yandan bilirkişi tarafından, 07/04/2014 ödeme tarihi itibari ile bakiye borç kaldığı tespit edildikten sonra, ilama konu tüm alacaklara, dava tarihi olan 31.07.2015 gününe kadar faiz işletilerek sonuca ulaşıldığı görülmektedir.

O halde mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınarak, ilamda hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücreti alacağına, karar tarihinden itibaren yasal faiz uygulanarak hesaplama yapılması ve dava tarihi yerine şikayete konu muhtıra tarihi olan 23/07/2015 günü itibari ile dosya hesabının tespit edilerek sonuca gidilmesi gerekirken, hatalı hesaplama içeren bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/dsp.php?fn=12hd-2018-6107.htm&kw=title:`2018/6107`&cr=yargitay#fm 1/2

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/6107K. 2019/4386 T. 14.3.2019 

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle yukarıda “2” numaralı bentte yazılı nedenlerle mahkeme kararının İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14/03/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar