Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Kişinin Kendi Adına Takip Yapma ve Dava Açma Yetkisi Bulunmamaktadır.

Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Kişinin Kendi Adına Takip Yapma ve Dava Açma Yetkisi Bulunmamaktadır.


Yayınlarım

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlunun yasal süresinde itiraz etmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Takibe dayanak yapılan ve hükme esas alınan 10.9.2008 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira akdi kiralayan olarak H.A. tarafından imzalanmıştır. Davacı F.Ö tarafından kiralayan sıfatı ile icra takibi başlatılmış ve dava açılmış ise de sözleşmede kiralayan H.A’ dır.Takip yapan davacı kira sözleşmesinde taraf olmadığından bu sözleşmeye dayanarak kendi adına takip yapma ve dava açma yetkisi bulunmamaktadır. Her ne kadar davacı tarafından başlatılan icra takibi nedeniyle borçluya gönderilen ödeme emrine yapılan itirazında kira sözleşmesine itiraz etmemiş ise de, dava hakkı kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından re’sen dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle davacının dava ve takip hakkı bulunmaması sebebiyle isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 27/02/2012 gün, 2011/14723 E., 2012/2887 Karar sayılı içtihadı.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar