Önalım Davalarında Bedel; Tapuda Yapılan Akitteki Satış Değeriyle Tapu Masrafları Toplamı Esas Alınarak Belirlenir.

Önalım Davalarında Bedel; Tapuda Yapılan Akitteki Satış Değeriyle Tapu Masrafları Toplamı Esas Alınarak Belirlenir.


Yayınlarım

Aşağıda sunduğumuz Emsal Kararımızda özetle;

Ön alım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir.

TMK’nın 733. maddesi gereğince yapılan satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmesi zorunludur. Ön alım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir. TMK’nın 733/3.maddesi gereğince üç aylık hak düşürücü sürenin başlaması için öğrenme yeterli olmayıp yapılan satışın, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmesi gerekir. Noter aracılığıyla bildirimde bulunulmuşsa iki yıllık hak düşürücü süre içerisinde ön alım hakkına dayanılarak tapu iptali ve tescil istenebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 21.09.2005 tarihli, 2005/6-358 Esas, 470 karar sayılı kararı da bu doğrultudadır.

Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/16 Esas, 2023/253 Karar sayılı kararı aşağıda sunulmuştur.

KAHRAMANKAZAN ASL.HUK.2022-16 E.,2023-253K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar