Sanığın Sadece Kendisine Karşı Olan Davranışları İspatlama Amacıyla Hareket Ettiği ve Bu Şekilde Kayda Aldığı Konuşmaları Dava Dosyasına Delil Olarak Sunduğu, Bunda da Hukuka Aykırı Olarak Hareket Etme Bilinciyle Davranmadığı Kabul Edilmiştir

Sanığın Sadece Kendisine Karşı Olan Davranışları İspatlama Amacıyla Hareket Ettiği ve Bu Şekilde Kayda Aldığı Konuşmaları Dava Dosyasına Delil Olarak Sunduğu, Bunda da Hukuka Aykırı Olarak Hareket Etme Bilinciyle Davranmadığı Kabul Edilmiştir


Yayınlarım

T.C.
ANKARA
20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/747 Esas
KARAR NO : 2017/848
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2014/3014

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM              : Hüseyin ÖZTUĞRAL 24483
KATİP                : Özlem BÜLBÜL 128582
DAVACI             : K.H.
KATILAN          :M.S
VEKİLİ              :
SANIK                : D.A
VEKİLLERİ       : Av. HASAN TOK
                             Mebusevleri Mahallesi Ayten Sokak No:31/4
                              Tandoğan Çankaya/ ANKARA
SUÇ                      : Kayda Alınan Konuşmaları Yayınlamak
SUÇ TARİHİ       : 10/12/2013
KARAR TARİHİ : 19/12/2017
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında aleni olmayan söyleşileri kayda alıp ifşa etmek suçundan TCK’nun 133/3, 53 maddelerince yargılanıp cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Daha önce yapılan yargılama neticesi, sanığın TCK’nun 133/3, 62/1, 52 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 80,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 05/07/2017 tarih ve 2016/2966-5930 sayılı kararıyla bozulmuş olup bozma kararına uyularak yeniden yargılama yapılmıştır.

Taraflar arasında uzlaştırma işlemleri yapılmış ise de, uzlaşmanın sağlanamadığı uzlaştırmacı raporundan anlaşılmıştır.

Müşteki M. S ifadelerinde; sanığın nikahlı eşi olduğunu, annesi ve kız kardeşi ile aynı ortamda oturup konuştukları sırada konuşmaları gizlice kayda almış olduğunu, daha sonra boşanma davası açılınca da delil olarak mahkemeye sunduğunu, bu nedenle şikayetçi olduğunu beyan etmiş, davaya müdahil olarak katılmıştır.

Sanık D. A savunmalarında; şikayetçi M. S ile evli olduğunu, annesinin evinde bulunduğu sırada yine şikayetçinin annesi, kardeşi ve kendisi olduğu halde konuşmaları cep telefonu ile kayda aldığını, bunları herhangi birine izletmediğini, başka suretle yayınlamadığını, daha sonra boşanma davası açılınca delil olarak mahkemeye sunduğunu, bunun suç olduğunu da bilmediğini savunmuştur.

Sanık D. S ile M. S’ın 21/09/2012 tarihinde evlendikleri, suç tarihi itibariyle evli oldukları yine 08/02/2013 tarihinde sanık D. S’ın eşi M. S’dan boşanma istemiyle dava açtığı, Ankara 9. Aile Mahkemesinin 13/03/2014 tarih ve 2013/189/-346 sayılı kararıyla TMK 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına karar verildiği, boşanma kararının kesinleştiği, sanığın daha önce aile ortamı içerisindeki konuşmaları kaydetmekle, boşanma davasında delil olarak mahkemeye ibraz ettiği anlaşılmıştır.

Sanık tarafından cep telefonu ile kayda alınan ve boşanma davasında delil olarak sunulan konuşma içeriği dökümü bilirkişiye yaptırılmış, rapor örneği dosyasına eklenmiştir.

Yapılan yargılama neticesi, toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden anlaşılacağı üzere; sanığın kayın validesinin evinde bulunduğu sırada kendisi ile birlikte aynı ortamda bulunan eşinin konuşmalarını bilgisi ve izni dışında kayda alarak boşanma davasında delil olarak kullandığı sabit olmakla birlikte bunu üçüncü kişi yada kişilerle paylaştığı yahut çoğaltarak dağıttığı hususunun ileri sürülmediği, sadece kendisine karşı olan davranışları ispatlama amacıyla hareket ettiği ve bu şekilde kayda aldığı konuşmaları dava dosyasına delil olarak sunduğu, bunda da hukuka aykırı olarak hareket etme bilinciyle davranmadığı kabul edilmiş, yasal unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraatine karar verilmiştir.

HÜKÜM:
Sanığa atılı suç yasal unsurları itibariyle oluşmayacağından CMK 223/2-c-e maddeleri gereğince BERAATİNE,
Sanık kendisini vekille temsil ettirmiş ve atılı suçtan beraatine karar verilmiş olmakla 1.980,00-TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
Yapılan masrafların kamu üzerinde bırakılmasına,
Kararın hazır bulunanlara tefhimi bulunmayanlara tebliğini müteakip 15 gün içinde mahkememize yahut başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine yapılacak beyan ile Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere, aksi takdirde kesinleştirilmesine dair sanık vekili Av. Hasan Tok ile katılan vekili Av. ….. yüzlerine karşı sanık ve katılanın yokluklarında verilen karar açıkça okunup, usulen tefhim olundu. 19/12/2017

Katip 128582                                                                              Hakim 24483

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar