Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine Başlatılacak İlamlı Takiplerde Öncelikle Kuruma Müracaat Zorunluluğu Bulunmaktadır

Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine Başlatılacak İlamlı Takiplerde Öncelikle Kuruma Müracaat Zorunluluğu Bulunmaktadır


Yayınlarım

T Ü R K   M İ L L E T İ A D I N A

T.C 

ANKARA

13. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO                                      : 2021/370 Esas

KARAR NO                                   : 2021/583

İCRA DAİRESİ ve DOSYA NO     : Ankara 27. İcra Dairesi 2021/8900

HAKİM                                          : Mehmet Ali YENİAY 31176

KATİP                                            : Gamze BOSTAN 231274

DAVACI (Borçlu)                         : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                                          :

DAVALI (Alacaklı)                       :

VEKİLİ                                        : Av.HASANTOK

DAVA                                          : İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)

DAVA TARİHİ                             : 03/08/2021

KARAR TARİHİ                          : 06/10/2021

KARAR YAZIM TARİHİ            : 01/11/2021

Mahkememizde görülen yukarıda yazılı davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

ŞİKAYET                           : Şikayetçi vekili, Ankara 27. İcra Dairesinin 2021/8900 sayılı ilamlı icra takibinde, kurum olarak kendilerine müracaatla banka hesap numarası bildirilerek 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 36/2. maddesi gereğince ödeme yapmaları için otuz gün süre tanınmadan doğrudan icra takibine başlandığını belirterek icra takibinin iptalini istemiştir.

DELİLLER                        : Ankara 27. İcra Dairesinin 2021/8900 sayılı icra dosyası, takip dayanağı ilam, dava dosyasında bulunan diğer deliller.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Başvuru, takip şartı eksikliğine yönelik şikayettir.

İİK’nun 18/3. ve HMK’nun 320/1. maddeleri uyarınca duruşma açılmasına gerek görülmediğinden dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilmiştir.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 36/2. maddesinde “Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması hâlinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi hâlinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasını müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıdaki yasal düzenleme uyarınca kuruma başvuru yapılması takip şartı olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir. (Örn. bkz. Yargıtay 12. H.D.’nin 06/02/2019 tarih ve 2018/5375 E, 2019/1455 K sayılı kararı)

Dosya kapsamına göre, borçlu kuruma yazılı olarak müracaatla banka hesap numarası bildirilmeden ve otuz gün içinde borcu ödeme imkanı tanınmadan, alacaklının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 03/03/2020 tarih ve 2019/124E., 2020/373 K. sayılı ilamına dayanarak doğrudan doğruya 14/07/2021 tarihinde icra takibine başlandığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM                             : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  • Şikayetin kabulü ile, Ankara İcra Dairesinin 2021/8900 sayılı icra takibinin İPTALİNE,
  • Şikayetçi kurum harçtan muaf olmakla başvuru sırasında alınmayan 27,20 TL başvuru ve 59,30 TL peşin harç toplamı 86,50 TL harcın şikayet edilenden alınarak hazineye irad kaydına,
  • Şikayetçi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, şikayetçi vekili için taktir edilen 840 TL vekalet ücretinin şikayet edilenden alınarak şikayetçiye verilmesine,
  • Karar kesinleştiğinde alınan avansın harcanmayan kısmının re’sen yatırana iadesine,

Dair tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu miktar itibarı ile kesin olarak karar verildi. 06/10/2021

SGK İCRA (2) KARAR METNİ SGK

Katip                                                                                              Hakim

231274                                                                                                        31176

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar