Tekniker Kadrosunda Çalışırken Üniversitelerin Teknik Fakültelerinden Mezun Olan Çalışanların Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Nedeniyle Brüt Ücretlerinin Yeni Düzenlenen Üst Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi Gerekir.

Tekniker Kadrosunda Çalışırken Üniversitelerin Teknik Fakültelerinden Mezun Olan Çalışanların Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Nedeniyle Brüt Ücretlerinin Yeni Düzenlenen Üst Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi Gerekir.


Yayınlarım

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 2023/237 Esas, 2024/109 Karar sayılı kararında; kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilmiş bulunan personelin, görevinin devamı sırasında mesleği ile ilgili bir üst öğrenimi tamamlaması durumunda, hizmete olan katkısından dolayı işin verimliliğini arttıracağından kuşku bulunmadığı, sözleşmeli personelin öğrenim durumunda değişiklik olması halinde tamamlanan üst öğrenimin atanılan pozisyon unvanı ile ilgili olması kaydıyla brüt ücretlerinin yeni düzenlenen üst öğrenim durumlarına göre belirlenmesi gerektiği, davacının mezuniyetine ilişkin bilgi ve belgeleri 07/07/2021 tarihli dilekçe ile davalı idare sunulmasına rağmen yeni mezuniyetine uygun ücretin/özlük haklarının davacıya ödenmesi gerekirken yeni mezuniyet durumu dikkate alınmaksızın Teknisyen(Y.Tek.Tek) unvanı için ücret ödemesine devam edildiği, dolayısıyla davacıya belli bir dönem (2021/7.ay ila 2021/12. ay arası;) eksik ödeme yapıldığından bu yönden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve bu dönemde eksik yapılan ödemelerin davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerektiğinden, bu husus dikkate alınmadan davanın reddi yönünde kurulan idare mahkemesi kararında hukuki isabet olmadığına karar vermiştir.

Karar metnimiz aşağıda sunulmuştur.

Adana Bölge İdare Mah. 4.İdari Dava Dairesi 2023/237 E., 2024/109 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar