Sporcunun Kendisine Milli Voleybolcu Belgesi Verilmesi İçin Yaptığı Başvuru Federasyon Tarafından Reddedilmiş Olup, Tahkim Kuruluna Yapılan İtiraz Neticesinde Haklı İtirazın Kabulüne Karar Verilmiştir.

Sporcunun Kendisine Milli Voleybolcu Belgesi Verilmesi İçin Yaptığı Başvuru Federasyon Tarafından Reddedilmiş Olup, Tahkim Kuruluna Yapılan İtiraz Neticesinde Haklı İtirazın Kabulüne Karar Verilmiştir.


Yayınlarım

T.C 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü 

Tahkim Kurulu

 

ESAS NO                    : 2014/217

KARAR NO                 : 2015/069

KARAR TARİHİ           : 05/03/2015

İTİRAZ EDEN              : S*** A**** Sporcu adına Vekili Av. Hasan TOK.

İTİRAZ KONUSU        : Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun 11.12.2014 tarihli kararı.

İTİRAZ KONUSU OLAY            : Sporcu S*** A**** tarafından kendisine ‘’ Milli Voleybolcu olduğuna dair belge ‘’ verilmesi talebi ile yapmış olduğu başvurunun Federasyon tarafından reddine ilişkin işlemin iptali için İdare Mahkemesine  başvuruda bulunmuş, Başvuruyu inceleyen Ankara 2. İdare Mahkemesinin 23.05.2014 tarih ve 2014/849-641 E.K sayılı kararı ile:

            Uyuşmazlığın çözüm yerinin 3289 Sayılı Kanunun Ek-9. Maddesi uyarınca Tahkim Kurulu olduğu gerekçesi ile, başvuruyu reddetmiş olup, Sporcu Vekili tarafından 03.11.2014 tarihli dilekçe ile Kurulumuza başvurması ve Türkiye Voleybol Federasyonu görüşünün ve ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesi için kurulumuzun 06.11.2014 tarihli yazısı üzerine de Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun 11.12.2014 tarihli kararı ile sporcunun talebi reddedilmiş olup, bu karara karşı Sporcu Vekili Av. Hasan TOK tarafından 15.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazda bulunulması nedeniyle soruşturma tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyada bulunan bilgi, belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde:

            Sporcu S*** A****, 1969-1977 yılları arasında A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosunda yer aldığını, kendisine Milli Sporcu belgesi verilmesine 31.10.2014 tarihli Federasyona verdiği dilekçe ile talep ettiğini, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığının 11 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

‘’Sporcunun bu dilekçesine karşı Başkanlığımız tarafından şifahi olarak Milli Sporcu belgesi verilebilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen belgelerin kendisi tarafından eksiksiz olarak sunulmadığı ve ayrıca bu belgelerin Federasyon kayıtlarında da bulunamadığı, bu nedenle belgenin düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

           Sporcu, bu duruma karşı Ankara 2. İdare Mahkemesinde (2014/849 E. – 2014/641 K.) açtığı bu dava ile Başkanlığımızın bu kararının iptalini talep etmiş. Mahkeme olayın incelenmesi hususunda yetkili merciinin Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu olduğunu belirterek 23.05.2014 tarihinde davayı reddetmiştir.

          Davanın reddi üzerine 22.09.2014 tarihinde sporcu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuru yapılmış, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ( Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı ) tarafından 08.10.2014 tarihinde Başkanlığımıza gönderilen yazı ile olay hakkında esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüş istenmiştir. Bu yazıya karşın 15.10.2014 tarih ve 7359 sayı ile Spor Genel Müdürlüğü Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığına gönderilen cevapta 12.05.2011 tarih ve 27932sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesinde sayılan aşağıdaki belgelerin Federasyon kayıtlarında bulunmadığından bahisle söz konusu belgenin verilemediği hususu vurgulanmış, aynı cevap 21.10.2014 tarih, 7692 ve7603 sayılı yazılar sporcuya ve vekiline de gönderilmiştir.

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

               Milli sporcu belgesi verilmesi:

                MADDE 10 – (1) 7 nci maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılar sporculara milli sporcu belgesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.

  1. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı,
  2. Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,
  3. Müsabaka cetveli,
  4. Müsabaka sonuç listesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan milli sporcu belgesi, ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Milli Sporcu Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.

(3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği derece belgede belirtilir. Aynı faaliyete hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.

          Yukarıda açıkladığı üzere, Milli Sporcu Belgesi verilebilmesi ancak 12.05.2011 tarik ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 10.Madddesinde sayılan belgelerin ibrazı halinde mümkün olabilmektedir. Var olmayan belgelere istinaden fiili bir durum tesisi etmek hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

          Sonuç olarak, Sporcu S**** A*****’ÜN yaptığı başvurunun olumlu olarak değerlendirilemeyeceğine ve ilgili belgelerin Başkanlığımıza ibraz edilmemesi halinde kendisine Milli Sporcu Belgesinin verilmeyeceğine’’ karar verilmiştir.

         Bu karardan sonra S*** A****’ ün Vekili tarafından Kurulumuza başvuruda bulunularak, dosya içeresinde bulunan S*** A****’ ün Milliğine ilişkin, ‘’Spor Genel MüdürlüğKü be Türkiye Voleybol Federasyonunun muhtelif yazıları, basında çıkan çok sayıda haberler, S*** A****’ ün katıldığı milli maçların listesi, Milli Voleybolcu olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgeleri, tanık beyanları,  ibraz edilmiş olup, Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğin amaç ve kapsamı gözetilerek, ibraz edilen bu belgeler karşısında konu yeniden değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, itirazın bu nedenle KABULÜ ile itiraza konu Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun 11.12.2014 tarihli kararının KALDIRILMASINA, başvuru  ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile karar gereğinin yerine getirilmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,

 05 Mart 2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar