Sık Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık Kanunu uyarınca, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler alınmaksızın danışmanlık hizmeti verilmesi yasaktır. Ancak Müvekkille açılacak dava veya davalar hususunda ofisimizce yapılan ön görüşmeler için danışmanlık ücreti alınmamaktadır.
Müvekkillerimizle davaların başında yaptığımız sözleşmelerde bu husus ayrıntılı şekilde yazılmakta ve müvekkillerimize gerekli bilgiler anlatılmaktadır.
Gerek Kanun gerekse Anayasa Mahkemesi Kararı uayrınca bu ücret Avukata aittir. Her ne kadar Mahkeme kararlarında bu ücretin müvekkillere ödenmesi şeklinde yazılsada bunun amacı icra işlemlerinde kargaşaya mahal vermemektir.
Bu konuya HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 77'nci madde açıklık getirmektedir. HMK Madde 77'ye göre; "Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır."
Vekaletname verme hususunda sıkça sorulan soruların cevaplarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ülkemizde tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerindeki davalarınızı dijital ortamda takip edebilmeniz için Adalet Bakanlığı tarafından kullanımımıza sunulan Vatandaş UYAP hizmetinden faydalanabilir; davanızdaki ilerlemeyi görebilirsiniz.